Vlastníctvo bytu či domu je najčastejšou príčinou, prečo prebieha dedičské konanie. Darovacia zmluva je jednou z možností ako svoj majetok rozdeliť podľa svojich predstáv. Byt je asi najčastejším predmetom darovania, preto vám ukážeme vzor ako by mala vyzerať darovacia zmluva – byt Ezmluva.

Zrozumiteľná a podísaná bez nátlaku

Darovacia zmluva

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko:……………

Bydlisko:…………………………

Dátum narodenia:…………….

Rodné číslo:……………………

Štátna príslušnosť:……………

(ďalej len „darca“)

a

2/ Meno a priezvisko:……………

Bydlisko:………………………….

Dátum narodenia:…………….

Rodné číslo:………………………

Štátna príslušnosť:……………..

(ďalej len „obdarovaný“)

Obdarovaný a darca spolu „zmluvné strany“ a každý zvlášť aj „zmluvná strana“ sa dohodli a uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a podmienok v nasledovnom znení:…………………………………………………………………………………………………….

nasleduje zmluva podľa ustanovení v 4.článkoch, ktoré opisujú vzťah vlastníka k nehnuteľnosti, jeho polohu s podrobným uvedením na liste vlastníctva, popis a rozlohu, spolu s uvedením vlastníckeho podielu k nehnuteľnosti. Dôležitý je predmet zmluvy, teda forma „darovanie“, opis nehnuteľnosti, jeho stav v deň darovania, vyhlásenie o tom, že nie sú na nehnuteľnosti uvalené žiadne dlhy či bremená. Obdarovaný musí vyjadriť súhlas a dar prijať.

Spokojnosť by mala byť obojstranná

V závere sa obidve zmluvné strany podpíšu na znak súhlasu, že všetkému dobre rozumejú a ich vôľa je slobodná. Občiansky zákonník upravuje všetky vzťahy, ktoré nie sú v zmluve uvedené, zmluvu treba vyhotoviť 4x, jeden si nechávajú darca aj darovaný a 2 rovnopisy je potrebné doručiť na katastrálny úrad. Účinnosť zmluvy nadobúda dňom jej podpísania, podpis darcu treba osvedčiť, obe strany musia vyhlásiť slobodnú vôľu pri rozhodovaní, zrozumiteľnosť a súhlas aj vlastnoručne podpísať.

V………….., dňa………….

………………………………………………………….

darca obdarovaný